ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ

KSIDC > ഇൻക്യുബേറ്റഡ് കമ്പനികൾ
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക

വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഇൻക്യുബേറ്റഡ് കമ്പനികൾ
 • AGON AUTOMATIONS
 • Founders: Akhil Chandran, Alfred Mathew

  Domain: Mechatronics & Automation

  Website: www.agongroup.in

  Company Profile: Customized Automation services for Home and Industries.

  Contact: +91-9745601363, +91-9961162344

  Email: [email protected]

 • COMDUDES
 • Founder: James Mathew

  Domain: Web Development

  Website: www.comdudes.com

  Company Profile: Comdudes is a business entity with the sole and crystal clear aim, to be akin to an efficient web funnel that not just designs content and web entities to bring in maximum traffic and hits for the client, but moulds the product in a form that is most beneficial to the end user. We are a team of professionals, who don't just believe in designing a beautiful product. For us, the process begins in knowing the target user and researching about their persistent needs in the context of our clients venture. This is the point of view with which we approach each of our trades of Web designing , Android app design, Content creation, Brochure design, Online marketing and many more. We also have successfully created web products such as Jobportal,Restaurant application etc.

  Contact: +91-9995339901

  Email: [email protected]

 • DATAFACTORS SOFTWARE INDIA PVT. LTD
 • Founders: Mathews Babu, Renju Paul

  Domain: Data Analytics, Machine Learning, Big Data, Social Media Analytics, Customer Experience (CX), Customer Experience Management(CEM)

  Website: www.datafactors.com

  Company Profile: We build data analytics products and solutions for businesses. Our first product was Pagevisor (www.pagevisor.com) - a social media audience analytics platform. Currently we are working on Loyagram (www.loyagram.com) - an omnichannel customer experience analytics platform for measuring customer experience & loyalty to reduce churn and increase retention.

  Contact: +91-8943276555

  Email: [email protected]

 • INFINTOR SOLUTIONS
 • Founders: Arun k vijayan, Jithin j naduvath

  Domain: Information Technology

  Website: www.infintor.com

  Company Profile: Infintor specializes in Custom Software Development, Mobile Applications, Web Design, Internet/Intranet Applications, SEO, e-Commerce Application, Graphic Design, Enterprise Solutions like Customized ERP and CRM Solutions.

  Contact: +91-8139039348, +91-9947974143

  Email: [email protected]

 • INFOFAC CONSULTANCY LLP
 • Founders: Renjith Viswanath, Banarji B Pillai

  Domain: Information Technology

  Website: www.infofac.com www.plingd.com

  Company Profile: Infofac focuses on Horizon 3 technologies-Social, Mobility, Analytics, Cloud. Infofac has got experience in developing products and also in providing consulting & custom platform development that helps our clients to leverage the data availability & its efficient usage.

  The flagship product of Infofac is "Plingd Entertainment app" ? a regional entertainment mobile app based platform. The platform helps in piracy reduction and in providing legal quality entertainment to public, while on the other hand it helps entertainment industry to increase their ROI & also establishes a marketing platform for businesses who wants to adopt a cost effective-intelligent digital marketing campaign. The platform integrates business intelligence & analytics in entertainment and also enables businesses get insights on their campaigns & customers.

  Contact: +91-9447502855, +91-9656508880

  Email: [email protected], [email protected]

 • JOHNKART ONLINE TRADE AND SERVICES PVT. LTD
 • Founders: John Mathew

  Website: www.johnkart.com

  Company Profile: Johnkart Online Trade And Services Private Limited is online start up and website name is johnkart.com that focusing on selling premium customized paintings, Fashion, Furniture & unique spices

  Contact: +91-9544370900, +91-9847041060

  Email: [email protected], [email protected]

 • TUTTIFRUTTI GAMES PVT. LTD
 • Founders: Ajish G Habib, Bijish G Habib

  Domain: Computer games software development

  Website: www.tuttifrutti.in

  Company Profile: Tuttifrutti Interactive is a Cochin Kinfra Park based studio specializing in adventure genre. With a crew of 19 with collective expertise over 150 years - we are trying to boot an international quality adventure game studio! Our upcoming adventure game 'Darkarta: A Broken Heart’s Quest' got in "Best in Show: Audience choice” runners up award at Casual Connect, Asia 2014. The game will have Win, Mac, iPad, iPhone and Android builds. Also we offer Casual/Social/Mobile games development for offshore clients.

  Contact: +91-9446435606

  Email: [email protected]

 • DATAFORBES INTEGRATED SOLUTIONS PVT. LTD
 • Founders: Anoop Ramakrishnan - B Tech (Mechanical), EPGP ? IIM Kozhikode

  Website: www.dataforbes.com

  Company Profile: The company proposes to design and develop Intelligent Machine Controllers (IMC) to generate meaningful report from retrieved machine data using Analytical tools. It is designed to collect data in real time from the Process resources within the process arena. This information will be then used to compare real time efficiency with efficiency target.

  Contact: +91-9900690059

  Email: [email protected]

 • SULFURSOUTH TECHNOLOGIES PVT. LTD
 • Founders: Subeesh Sebastian, Arun Raj

  Domain: File synchronization and sharing (FSS)

  Website: www.sulfursouth.com

  Company Profile: We offer a platform independent peer to peer application for file sharing. This application enables people to make a direct, decentralized connection to someone they trust without a server interaction and seamlessly share lagre files.

  Contact: +91-8943579765

  Email: [email protected]

 • BUILDNEXT CONSTRUCTION SOLUTIONS PVT. LTD
 • Founders: Mr. Gopikrishnan V - B.Arch (Hons.) & gold medalist from IIT Kharagpur and post graduate from IIM-Bangalore. Worked with BrickEagle, GKK Works, & Nokia India.

  Mr. Finaz Naha - B Tech from NIT, Calicut & post graduate from IIM Bangalore. Earlier employed with Amazon & IBM

  Domain: E-Commerce

  Website: www.buildnext.in

  Company Profile: The project is a value added online procurement solution specifically catering to the construction and finishing goods industry. The company plans to tie-up directly with manufacturers/distributors/dealers enabling them to offer better prices to the everyday buyer or home builder by using economies of scale. Also plans to tie-up with established logistics providers, which would enable smooth movement of goods.

  Contact: +91-7506033510

  Email: [email protected], [email protected]

 • MSTACK INNOVATION LABS PVT. LTD
 • Founder: Mathew Samuel

  Background of founder: 16+ years with companies such as Infosys & Apple. IIM Ahmedabad Alumni.

  Domain: Analytics

  Website: www.mStack.com

  Company Profile: mStack is a niche technology startup and our core focus is operational intelligence and excellence. They leverage digitization and wealth of data created by digital activity to generate intelligence and automate business processes.

  Contact: +91-8136975976

  Email: [email protected]

 • ASCENT CITY TECHNOLOGIES
 • Founder: Arun Kumar R

  Domain: Health and Services

  Website: www.ascentcity.com

  Company Profile: Ascent City Technologies is a young and vibrant IT company, which provide development platform for skilled and trained innovative professionals by penetrating end-to-end technologies, in order to deliver best-in-class quality software solutions. They are focused in Healthcare domain and also deals with website development, designing, Coding, ERP Solutions, Mobile Applications, search engine optimization and social media management with various platforms.

  Contact: +91-7561056777

  Email: [email protected] , [email protected]

 • CUTESYS TECHNOLOGIES PVT. LTD
 • Founders: Manesh K George-, Prasad Mathew

  Domain: Software and Mobile App Product Development  in many business domains

  Website: www.cutesys.com

  Company Profile: Cutesys is a web solutions company providing unmatched Web Designing and Web Development services such as Responsive Website Design, Web Application Development, Technology Consulting, Cloud Computing and Mobile Application Development in Android/iOS. Currently their flagship product is Sponsor Master.

  Contact: +61411167897(Australia ),+91-8547762682,+91-9388464964,+91-7470622557 

  Email: [email protected], [email protected]

 • WEDVISER PEOPLE CONNECT PVT. LTD
 • Founders:Arjun Ravindran, Binod Hariharan

  Background of founders:Arjun Ravindran |  B.Tech, MBA IIM(K) |14 yrs in IT development and digital marketing
  Binod Hariharan | B.Tech. | 23 yrs. in the IT industry (IT products and services Marketing)

  Domain: Matrimony Service

  Website: www.wedviser.in

  Company Profile: A matrimony platform, based on principles of social networking, with a mobile first approach, which ensures participation of the candidate as well as their relatives & friends to find potential alliances through their social contacts.

  Contact: 0484-6064333

  Email: [email protected]

 • CUSHBIN INFODYNAMICS LLP
 • Founders: A B Cushbinshad, Suma Cushbinshad

  Domain: IT enabled Services

  Website: www.cushbu.com

  Company Profile: Cushbin Infodynamics LLP is envisaging a new web portal for Art lovers across the world. This portal will aggregate artist across the world and showcase their creations in the online Marketplace. The market place will sell Artworks to global online shopping community and Art lovers. This concept has lot of unique features and new technologies involved to bring a new experience for both Collectors and Artists.

  Contact: +91-9567595311 

  Email: [email protected]

 • SILVER REMEDIES PVT. LTD
 • Founders: Vikram Ghorpade, Per Nordgren, Anders Sultan

  Domain: IT enabled Services

  Website: www.silverion.net

  Company Profile: SilverIon.net is one of the largest direct sellers of Colloidal Silver in India. They are the only online seller of Colloidal Silver in India that uses latest Swedish technology of production. They seek to provide the best quality Colloidal Silver at the most competitive prices to people across the world, combined with a great online shopping experience that includes free shipping and prompt customer service.

  Contact: 0484–2452290 

  Email: [email protected], [email protected]

 • SNORTECH SOLUTIONS PVT. LTD
 • Founder: Aswin Mohanan

  Website: www.snortechsolutions.com

  Company Profile: Snortech is one of the leading server management service providers offering 24/7 support to data centers, ISPs, web hosting companies, web developers and small to large scale businesses from all over the world. They offer comprehensive server administration, management, configuration and integration services for both Windows and Linux servers under a single roof. They have an in-house team of Microsoft, Red Hat and Cisco certified server admins with over 10 years of experience.

  Contact: 0484-2983336 

 • RAYO INNOVATIONS
 • Founders: Promode P, Christin Joseph, Edrin P Thomas, James Mathew

  Domain: Web, Mobile Application development.

  Website: www.rayoinnovations.com www.dubox.in

  Company Profile: Dubox – An academic ERP for colleges and schools With the first product Dubox, Rayo Innovations create a limelight to the educational institutions with a platform for effective cloud based content management application. Dubox drops the limitations in the current education system using a framework for educational institutions to facilitate cloud based educational solutions and students an academic assistant through the mobile application and web platform. Dubox plays an auxiliary role in creating the database by providing digital materials that maintains a small window of opportunity to get resources on an ever larger scale. Dubox provides acknowledgement of the upcoming events, time table notification, placement management, library management, student / parent feedbacks, submission of grievances and complaints to higher authority and more.

  Contact: +91-9633947944

  Email: [email protected], [email protected]

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :346430