ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ

KSIDC > ഓരോ ബിസിനസ്സ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെയും ലഭ്യത
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക

വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഓരോ ബിസിനസ്സ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററിൻ്റെയും ലഭ്യത

ജിയോ ഇൻഫോ പാർക്കിൽ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ബിസിനസ്സ് ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻ്റർ
ആകെ സ്ഥലം: 124 വർക് സ്റ്റേഷനുകൾ – ലഭ്യമായവ 18

അങ്കമാലിയിൽ ടി.ഇ.എൽ.കെ. യ്ക്കടുത്ത്, സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സോൺ- ഐ.എൻ.കെ.ഇ.എൽ. ടവർ-1
ആകെ സ്ഥലം: 3 ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിൻ & 5 പകുതി വിഭജിച്ച ക്യാബിനുകൾ
ലഭ്യമായവ-   2 ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിൻ & 1 പകുതി വിഭജിച്ച ക്യാബിൻ

കോഴിക്കോട് കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ബിസിനസ്സ് ഇൻക്യൂബേഷൻ സെൻറ്റർ യു.എൽ. സൈബർ പാർക്ക്
ആകെ സ്ഥലം : 82 വർക് സ്റ്റേഷനുകൾ – ലഭ്യമായവ 25

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :342392