ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ

KSIDC > ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകളുടെ വിലാസം
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക

വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകളുടെ വിലാസം
 • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ, ജിയോ ഇൻഫോ പാർക്ക്
  ഇൻഫോ പാർക്ക് ക്യാമ്പസ്,
  കൊച്ചി – 682042
 •  

 • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ
  ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, ജിയോ ഇൻഫോ പാർക്ക്
  ഇൻഫോ പാർക്ക് ക്യാമ്പസ്, കാക്കനാട്
  കേരള – 682030
 •  

 • സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സോൺ ഐ.എൻ.കെ.ഇ.എൽ. ടവർ- 1 , ടി.ഇ.എൽ.കെ. , അങ്കമാലി
  കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ് സോൺ
  ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ, ഐ.എൻ.കെ.ഇ.എൽ ബിസിനസ് പാർക്ക്
  അങ്കമാലി, കേരള – 683573
 •  

 • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ
  യു. എൽ. സൈബർ പാർക്ക്
  കാലിക്കറ്റ്
 •  

 • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ
  സെക്കൻ്റ് ഫ്ലോർ, യു. എൽ. സൈബർ പാർക്ക്
  സ്പെഷ്യൽ ഇക്കണോമിക് സോൺ, നെല്ലിക്കോട്(പി.ഒ)
  കോഴിക്കോട്, കേരള – 673016

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :346416