ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ

KSIDC > ഓരോ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകളിലെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക

വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ഓരോ ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകളിലെയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ
 • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ, ജിയോ ഇൻഫോ പാർക്ക്

 • ഇൻഫോ പാർക്ക് ക്യാമ്പസ്
  കൊച്ചി- 682042

  • പൂർണ്ണമായും എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വർക് സ്റ്റേഷനുകൾ
  • ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി കോൺഫെറൻസ് റൂം
  • ഡിസ്കഷൻ റൂം
  • 8 എം ബി പി എസ് ലീസ് കണക്ഷൻ ഉള്ള വൈ ഫൈ
  • ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിനുകൾ (7 എണ്ണം) കമ്പനികൾക്ക്
  • സമയാനുസൃതമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • സർവയലൻസ് & അക്സസ്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം
  • തടസ്സമില്ലത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം
  • ഫുഡ് കോർട്ട്
  • പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം

  ആകെ 124 വർക് സ്റ്റേഷനുകൾ
  നിലവിൽ 106 വർക് സ്റ്റേഷനുകൾ 19 കമ്പനികൾക്കായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • സ്റ്റാർട്ട് അപ്പ്‌ സോൺ ഐ.എൻ.കെ.ഇ.എൽ. ടവർ- 1

 • ടി.ഇ.എൽ.കെ
  അങ്കമാലി

  • ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത കോൺഫെറൻസ് റൂം
  • ഇൻ്റർ നെറ്റ് കണക്ഷൻ
  • ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിനുകൾ (3 എണ്ണം) കമ്പനികൾക്ക്
  • പകുതി വിഭജിച്ച ക്യാബിനുകൾ (5 എണ്ണം) കമ്പനികൾക്ക്
  • സമയാനുസൃതമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • സർവയലൻസ് & അക്സസ്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം
  • ഫുഡ് കോർട്ട്
  • പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം

  നിലവിൽ 4 പകുതി വിഭജിച്ച ക്യാബിനുകളും ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിനും 4 കമ്പനികൾക്കായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു.

 • കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്റർ

 • യു. എൽ. സൈബർ പാർക്ക്
  കാലിക്കറ്റ്

  • പൂർണ്ണമായും എയർകണ്ടീഷൻ ചെയ്ത വർക് സ്റ്റേഷനുകൾ (82 എണ്ണം)
  • ബിസിനസ് മീറ്റിങ്ങുകൾക്ക് വേണ്ടി കോൺഫെറൻസ് റൂം
  • ഡിസ്കഷൻ റൂം
  • ഇൻ്റർ നെറ്റ് കണക്ഷൻ
  • ക്ലോസ്ഡ് ക്യാബിനുകൾ (3 എണ്ണം) കമ്പനികൾക്ക്
  • സമയാനുസൃതമായ മാർഗ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
  • സർവയലൻസ് & അക്സസ്സ് കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം
  • തടസ്സമില്ലത്ത വൈദ്യുതി വിതരണം
  • ഫുഡ് കോർട്ട്
  • പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം

  ആകെ 82 വർക് സ്റ്റേഷനുകൾ
  നിലവിൽ 57 വർക് സ്റ്റേഷനുകൾ 11 കമ്പനികൾക്കായി അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :346398