മേല്‍വിലാസം

KSIDC > മേല്‍വിലാസം

പ്രതികരണം/അന്വേഷണം

മുഖ്യ കാര്യാലയം

കെ. എസ്. ഐ. ഡി. സി. ലിമിറ്റഡ്
T.C. XI/266, കെസ്റ്റണ്‍ റോഡ്‌, കവടിയാര്‍
തിരുവനന്തപുരം-695 003
ഫോൺ: 0471-2318922 (EPABX)
ഫാക്സ് : 0471-2315893
ഇ-മെയിൽ: [email protected]

പ്രാദേശിക കാര്യാലയം

കെ. എസ്. ഐ. ഡി. സി. ലിമിറ്റഡ്
ചോയ്‌സ്‌ ടവേഴ്‌സ്‌ - രണ്ടാം നില ,
മനോരമ ജങ്‌ഷന്‍,
കൊച്ചി-682016
ഫോൺ: 0484-2323010/2323101 (EPABX)
ഫാക്സ്: 0484-2323011
ഇ-മെയിൽ: [email protected]

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :349762