സംരംഭകത്വ വികസനം/ സ്റ്റാർട്ട്അപ്പുകൾ

KSIDC > സംരംഭകത്വ വികസനം/ സ്റ്റാർട്ട്അപ്പുകൾ

സംരംഭകത്വ വികസനം/ സ്റ്റാർട്ട്അപ്പുകൾ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.), കേരള ഗവണ്മെൻ്റിൻ്റെ വ്യാവസായിക നിക്ഷേപണ മേഖലകളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഏജൻസി എന്ന നിലയിൽ യുവ സംരംഭകർക്ക്‌ വേണ്ടി ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ സെൻ്ററുകൾ, മെൻ്ററിങ് സെഷനുകൾ, നൂതന സംരംഭങ്ങൾക്ക് സീഡ് ഫണ്ടഡ് സഹായം, തുടങ്ങി വിവിധ പ്രാഥമിക സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പങ്കുചേർന്നു. നൂതന സാമ്പത്തിക നയം, 2014 ലെ യങ് എൻ്റർപ്രണർ സമ്മിറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഈ സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴെ നൂതനമായ സംരംഭങ്ങൾക്ക് സീഡ് ഫണ്ടിംഗ് സഹായം, സോഫ്റ്റ് ലോൺ ആയോ പദ്ധതിയുടെ ഓഹരി മൂലധനം 90% അല്ലെങ്കിൽ 25 ലക്ഷം രൂപ(ഇതിൽ കുറവുള്ളത്) ആയോ നൽകി. ഈ നയം പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് സാമ്പത്തിക വർഷം 2015-16ൽ ആണ്. ഈ നയത്തിൽ നിക്ഷേപ തീരുമാനത്തിനും അംഗീകാരത്തിനും വേണ്ടി പദ്ധതി വിലയിരുത്തൽ മെമ്മോറാണ്ടവും കാലാവധി ഷീറ്റും കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി യുടെ സബ് കമ്മിറ്റിക്കു മുന്നിൽ ഹാജരാക്കണം എന്നുണ്ട്. സബ് കമ്മിറ്റി ബോർഡിലെ തലവന്മാരിൽ കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. യുടെ ചെയർമാനേയും എം.ഡി. യെയും കൂടാതെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട 2 ഡയറക്ടർമാർ കൂടെ ഉൾപ്പെടുന്നു. പദ്ധതി ഡൊമെയ്ൻ സംബന്ധിച്ച അറിവുള്ള രണ്ടു വിഷയ വിദഗ്ധരും സീഡ് ഫണ്ടിംഗ് സഹായ സമിതിയും ക്ഷണിച്ച എല്ലാ മീറ്റിങ്ങുകളിലും പങ്കെടുക്കണം.

നിലവിലുള്ള ആർ.ബി.ഐ.നിരക്ക് പ്രകാരം, സോഫ്റ്റ് ലോൺ ആയി, അനുവദിക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തെ കാലാവധിയിലാണ് സീഡ് ഫണ്ടിംഗ് സഹായം അനുവദിക്കുക . സോഫ്റ്റ് ലോൺ ഓഹരി മൂലധനമാക്കി മാറ്റാൻ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനി ആവശ്യമുള്ള നടപടികൾ എടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമായ പലിശയ്ക്ക് സോഫ്റ്റ് ലോൺ തിരിച്ചടക്കണം.

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 1 June 2020
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :206082