കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. അംഗങ്ങൾ

KSIDC > കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. അംഗങ്ങൾ
show categories
കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. അംഗങ്ങൾ

Managing Director

ശ്രീ എസ് ഹരികിഷോർ ഐ.എ.എസ്

(O):0471-2318922/2318189
[email protected]

Executive Director-Invest Cell

ശ്രീ എന്‍.എസ്.കെ. ഉമേഷ് ഐ.എ.എസ്

(O):0471-2318922/2318189

Investment Promotion & Business Development

ശ്രി ജി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ
ജനറൽ മാനേജർ I/C
(O): 0471-2318922
Cell: +919387736309
[email protected]
ശ്രി ബിജു ബി ജി
അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0471-2318922
Cell: +919847936409
[email protected]
ശ്രീമതി സിനി കെ തോപ്പിൽ
അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0471-2318922
Cell: +919895996780
[email protected]
Project Financing

ശ്രി ആർ പ്രശാന്ത്
ജനറൽ മാനേജർ I/C
(O): 0484- 2323010
Cell: +919847340444
[email protected]
ശ്രി രവിചന്ദ്രൻ
ജനറൽ മാനേജർ I/C
(O): 0471-2318922
Cell: +919847351444
[email protected]
ശ്രി ബിനിൽ കുമാർ
അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0484- 2323010
Cell: +919846280886
[email protected]
ശ്രി രാജേഷ് ജേക്കബ്
അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0484- 2323010
Cell: +919249731042
[email protected]
ശ്രീമതി സി എൻ അമ്പിളി
അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0471-2318922
Cell: +91919895931991
[email protected]
Infrastructure

ശ്രി ജോസ് കുരിയൻ മുണ്ടക്കൽ
അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0484- 2323010
Cell: +919446568005
[email protected]
Chief Financial Officer

ശ്രി കെ അരവിന്ദാക്ഷൻ
CFO & ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0484- 2323010
Cell: +919847005367
[email protected]
Company Secretary & Leagal

ശ്രി കെ സുരേഷ് കുമാർ
Company Secretary & ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0471-2318922
Cell: +919446038922
[email protected]
Contracts Department &NCLT

ശ്രിമതി വി ആർ ഉഷ
ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0484- 2323010
Cell: +919446066361
[email protected]
Investment Facilitation IT Department

ശ്രി വർഗിസ്‌ മാലക്കാരൻ
അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ
(O): 0484- 2323010
Cell: +919847340338
[email protected]

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :357216