ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ

KSIDC > ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക

വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

ബിസിനസ് ഇൻക്യുബേഷൻ

സാമൂഹിക / സാമ്പത്തിക ആഘാതം നവീകരിക്കാനും, നടപ്പിലാക്കാനും, സൃഷ്ടിക്കാനും ഉള്ള കഴിവ് തെളിയിക്കുന്ന സ്റ്റാർട്ട്അപ്പ് കമ്പനികളെ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ ഇൻകുബേറ്ററുകൾ KSIDC സ്റ്റാർട്ട്അപ്പ് ടീമിന്റെ പിന്തുണയോടെ ചില വലിയ വിജയ കഥകൾ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സംരംഭകരെയും എല്ലാ സംരംഭകരെയും തുല്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. യുവ സംരംഭകർക്കുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശം സെഷനുകൾ, നൂതന സംരംഭങ്ങൾക്ക് സീഡ് ഫണ്ടിങ് തുടങ്ങിയ വിവിധ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സംരംഭങ്ങളിലും ഞങ്ങളുണ്ട്.

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :349785