ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്‌വെയർ പാർക്ക് കൊച്ചി

KSIDC > ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്‌വെയർ പാർക്ക് കൊച്ചി
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക
ഇലക്ട്രോണിക് ഹാർഡ്‌വെയർ പാർക്ക് കൊച്ചി
  • വിസ്തീർണ്ണം – 100 ഏക്കർ
  • പദ്ധതി ചെലവ് – 600 കോടി രൂപ

അനുബന്ധ വ്യക്തി

  • എം.ടി. ബിനിൽ കുമാർ.
  • അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ മാനേജർ, കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.
  • ഫോൺ: 9846280886
  • ഇ-മെയിൽ:[email protected]
വിലാസം

കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. ലിമിറ്റഡ്, 2nd ഫ്ലോർ,

ചോയ്സ് ടവേഴ്സ്, മനോരമ ജംഗ്ഷൻ,

കൊച്ചി-682016

ഫോൺ:0484 2323010

 

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :342377