കോക്കനട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് കോഴിക്കോട്

KSIDC > കോക്കനട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് കോഴിക്കോട്
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക
കോക്കനട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് കോഴിക്കോട്
  • വിസ്തീർണ്ണം – 115 ഏക്കർ
  • സ്ഥലം – കുറ്റിയാടി, കോഴിക്കോട്
  • ഏറ്റവുമടുത്ത വിമാനത്താവളം – കോഴിക്കോട് ഇൻ്റർ നാഷണൽ എയർപോട്ട് – 50.കി.മി.
  • ഏറ്റവുമടുത്ത റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ – കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ 50 കി.മി
  • ഏറ്റവുമടുത്ത തുറമുഖം – കൊച്ചി തുറമുഖം – 200 കി.മി

ലഭ്യത ചാർട്ട്

  • കോക്കനട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക് 115 ഏക്കർ

അനുബന്ധ വ്യക്തി

  • എബിമോൻ പി.കെ.
  • മാനേജർ, കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.
  • ഫോൺ: 8589067064
  • ഇ- മെയിൽ :[email protected]
വിലാസം

കോക്കനട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പാർക്ക്,

കുറിച്ചകം പി. ഒ., മണിമല പ്ലാൻ്റേഷൻസ്,

കുറ്റിയാടി,

കോഴിക്കോട് -673508

ഫോൺ : 8589067064

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :346419