ബിസിനസ് പാർക്ക്, അങ്കമാലി

KSIDC > ബിസിനസ് പാർക്ക്, അങ്കമാലി
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക
ബിസിനസ് പാർക്ക്, അങ്കമാലി
  • ഏരിയ – 30 ഏക്കർ
  • ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ച്ചർ – ജിഒഎെ സാൻക്ഷൻ ലഭിച്ച ടൂൾ റൂം.

ലഭ്യത ചാർട്ട്

  • ബിസിനസ് പാർക്ക്, അങ്കമാലി – 6ഏക്കർ സ്ഥലം

അനുബന്ധ വ്യക്തി

  • എം.ടി. ബിനിൽ കുമാർ,
  • അസിസ്റ്റൻ്റ് ജനറൽ മാനേജർ, കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി.
  • ഫോൺ: 9846280886
  • ഇ- മെയിൽ:[email protected]
വിലാസം

കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി ലിമിറ്റഡ്, 2ൻ്റ് ഫ്ലോർ,

ചോയ്സ് ടവർ, മനോരമ ജംഗ്ഷൻ,

കൊച്ചി-682016

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :349770