ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

KSIDC > ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക
ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ

ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തി
റിതു കെ.എസ്. – ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ
കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി. കൊച്ചി ഓഫീസ്

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :353696