സീഡ് ഫണ്ടിംഗ്

KSIDC > ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക
ബന്ധപ്പെടേണ്ട വ്യക്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി)
II ഫ്ലോർ, ചോയ്സ് ടവേഴ്സ്,
മനോരമ ജംഗ്ഷൻ, കൊച്ചി-16, കേരളം
ലാൻഡ് ലൈൻ: +91-484-2323010
ഇ-മെയിൽ: [email protected]

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 12 January 2023
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :342368