ഗാലറി

KSIDC > കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി കേരള സർക്കാരിന് 1.75 കോടി രൂപ കൈമാറി (2016-’17)
വിഭാഗങ്ങൾ കാണിക്കുക

വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുക്കുക

കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി കേരള സർക്കാരിന് 1.75 കോടി രൂപ കൈമാറി (2016-’17)

കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപറേഷൻ, അതിൻ്റെ 2014-15 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ലാഭവിഹിതമായി 1.75 കോടി രൂപയുടെ ഒരു ചെക്ക് കേരള സർക്കാരിന് കൈമാറി. ഡോ. ബീന ഐ.എ.എസ്, ശ്രീ ഇ.പി.ജയരാജൻ (വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി, കേരളം) നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചേമ്പറിൽ വെച്ച്, വ്യവസായ വകുപ്പ് പ്രിസിപൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പി.എച്ച്. കുര്യൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ് കൈമാറിയത് .

ഇപ്പോൾ വിളിക്കൂ +91 4712318922

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത്: 1 June 2020
സന്ദ൪ശകരുടെ എണ്ണം :177435